Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - KNDIT

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen van KNDIT, gevestigd te Snellenshof 51 in Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87767953.
1.2 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van KNDIT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte of bevestiging van de opdracht door de klant.
2.3 KNDIT behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. Dienstverlening en Levering

3.1 KNDIT zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen diensten naar behoren en met zorg uit te voeren.
3.2 De leveringstermijnen zoals vermeld in offertes en overeenkomsten zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3 In geval van overmacht is KNDIT gerechtigd de dienstverlening op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

4. Betaling

4.1 Betalingen dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, zonder enige korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de klant wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die KNDIT moet maken ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van de klant.

5. Aansprakelijkheid

5.1 KNDIT is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
5.2 De totale aansprakelijkheid van KNDIT is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van KNDIT wordt uitbetaald.
5.3 KNDIT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door KNDIT verstrekte materialen en diensten, waaronder software, blijven eigendom van KNDIT of haar licentiegevers.
6.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KNDIT materialen en diensten te kopiëren, aan te passen, te verveelvoudigen of te verspreiden.

7. Privacy

7.1 KNDIT respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonsgegevens verwerken conform de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

8. Toepasselijk recht en Geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen KNDIT en de klant is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Om het gemakkelijker te maken voor je, nemen wij graag contact met jou op...

Of bel rechtstreeks: